ទ្រី រតនា
ទ្រី រតនា
មន្ត្រី អាជីវកម្មជាន់ខ្ពស់
(+885) 12 722 108,070 98 777 8
 លោក ទ្រី រតនា កើតថ្ងៃទី ១០ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ១៩៩២ មានស្រុកកំណើតនៅ ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នសារពត៌មានថ្មីៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ មក ៕
ទ្រី រតនា