សាម ស្រីណុច
096 6 857 085
កញ្ញា សាម ស្រីណុច ចូលបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានថ្មីៗ នៅឆ្នាំ២០១៩ ដោយចាប់ការងារផ្នែកព័ត៌មានសង្គម និងវីដេអូ។ បន្ថែម
សាម ស្រីណុច