​​​សារព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ផ្តល់​សេវា​ផលិត​វីដេអូ និង​ផ្ស​​​ព្វផ្សាយ​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​ជាមួយនឹង​តម្លៃ​សមរម្យ​