សុវត្តិភាព ចរាចរណ៍
ចាប់ពី​ដើមខែ​មក មនុស្ស ៩៨​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស ៣៤៥ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍
21 ម៉ោង
ចាប់ពី​ដើមខែ​មក មនុស្ស ៩៨​នាក់​ស្លាប់ និង​របួស ៣៤៥ ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍
ភាពខុសគ្នា​រវាង ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ​ជនបទ ផ្លូវ​ខេត្ត និង​ផ្លូវជាតិ
6 ថ្ងៃ
ភាពខុសគ្នា​រវាង ផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវ​ជនបទ ផ្លូវ​ខេត្ត និង​ផ្លូវជាតិ
អ្នកបើកបរ​យានយន្ត​គ្មាន​បណ្ណ​បើកបរ​ត្រូវ​រង​ពិន័យ​ពី ៤​សែន ដល់​ជាង ៨​សែន​រៀល​
3 សប្តាហ៍
អ្នកបើកបរ​យានយន្ត​គ្មាន​បណ្ណ​បើកបរ​ត្រូវ​រង​ពិន័យ​ពី ៤​សែន ដល់​ជាង ៨​សែន​រៀល​