អាស៊ាន
តម្រូវការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនលើជំនាញឌីជីថល​សម្រាប់អនាគត​ការងារនៃ​ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ាន
3 ថ្ងៃ
តម្រូវការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនលើជំនាញឌីជីថល​សម្រាប់អនាគត​ការងារនៃ​ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ាន
តម្រូវការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនលើជំនាញឌីជីថល​សម្រាប់អនាគត​ការងារនៃ​ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ាន
3 ថ្ងៃ
ដោយ ហេង ម៉ូលីកា អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ​វេទិកា​អនាគត​ ការរីកចម្រើន​ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្រ្ត ក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍​ជាយថាហេតុណាមួយ ដូចជា​ជំងឺរាតត្បាត ...