អចលនទ្រព្យ
សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108

អចលនទ្រព្យ / អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម
3 week - 3503
8 month - 28957
8 month - 50253
8 month - 57108
8 month - 114390
8 month - 68213
9 month - 2130
9 month - 4077
9 month - 2320
9 month - 2685
9 month - 2463
9 month - 2117
10 month - 3212
10 month - 2934
10 month - 4970
11 month - 4799
11 month - 4339
11 month - 7361
1 year - 7059
1 year - 7672
1 year - 4372

20 Jan 2017
អត្ថបទពេញនិយម