កំពង់ឆ្នាំង
តាកែវ សៀមរាប និងកំពង់ឆ្នាំង ជាខេត្តគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារស្គមស្គាំង
2 ខែ
រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តគម្រោងផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភដល់កុមារ នៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន៣​ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុងនោះមានខេត្តសៀមរាប តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង។ នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី ប្រ...