កណ្តាល
រដ្ឋសម្រេចបង្កើត«ក្រុងអរិយក្សត្រ» ដោយកាត់ឃុំចំនួន១១ពីស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និងល្វាឯម
កណ្តាល 3 ខែ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចបង្កើតក្រុង«អរិយក្សត្រ» នៃខេត្តកណ្តាល ដោយកាត់យកឃុំចំនួន៦ ពីស្រុកខ្សាច់កណ្តាល និងឃុំចំនួន៥ នៅស្រុកល្វាឯម។ នេះបើតាមអនុក្រឹតរបស់សម្តេច ហ៊...