ឧត្តរមានជ័យ
ឧត្តរមានជ័យ និងបន្ទាយមានជ័យ រងការជន់លិច ខណៈអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប ឱ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន
3 ខែ
ភ្នំពេញ៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀង បណ្ដាលឱ្យខេត្តមូលដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ និង ខេត្តបន្ទាយជ័យ រងការជន់លិច។ ជំនន់ទឹកភ្លៀងលិចលំនៅដ្ឋានពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះ មិនទាន់ធ្ង...