ឧត្តរមានជ័យ
យុវជនជិត៥០នាក់មកពីខេត្ត៤ បានចំណេះថ្មីផ្នែកព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានថ្មីៗ និងអង្គការដៃគូ
ឧត្តរមានជ័យ 3 ខែ
ឧត្តរមានជ័យ៖ សិស្ស-និស្សិត និងយុវជននៃបណ្ដាអង្គការសហគមន៍មកពីខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ និងរតនគិរីចំនួន៤៦នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសារព័ត៌មានរយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់...