ស្ទឹងត្រែង
រដូវបិទនេសាទ៖ សូមចូលរួមធ្វើពហិកាមិនពិសា និងទិញត្រីមានពង ក្នុងរដូវត្រីពង-កូន
ស្ទឹងត្រែង 3 ខែ
ខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលមានប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គហូរឆ្លងកាត់ ត្រូវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គ បានចាត់ទុកថា គឺជាជម្រកចុងក្រោយ របស់ត្រីមេពូជ ជាច្រើនប្រភេទព...