មណ្ឌលគិរី
តំបន់ទេសចរណ៍នៅភាគឦសាន មានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងតិចជាងតំបន់នៅជិតភ្នំពេញ
2 ខែ
តំបន់ទេសចរណ៍នៅខេត្តជិតៗភ្នំពេញ ចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវទេសចរបណ្ដើរៗហើយ ខណៈខេត្តនៅតំបន់ឦសាន មិនទាន់សូវមានភ្ញៀវទេសចរទៅកម្សាន្ត ទោះករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតំបន់នោះទាបក្ដី។ លោកស្រី ខ...