ប៉ៃលិន
ដាំលើសផែនការ ធ្វើឱ្យស្រូវប្រាំង ១២០០ហិកតា នៅប៉ៃលិន ខ្វះទឹកស្រេចស្រព
ប៉ៃលិន 1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ ស្រូវប្រាំង ដែលខ្វះទឹកស្រោចស្រពប្រមាណ ១២០០ហិកតា នៅខេត្តប៉ៃលិន ត្រូវបានអាជ្ញាធរ អន្តរាគមន៍ជួយសង្រ្គោះ ទាន់ពេលវេលា។ មូលហេតុនាំឱ្យខ្វះខាតទឹក ដោយសារតែឆ្នាំនេះ កសិករស...